תקנון

יצרן הליקרים- אבן-רם

ליקרים- ליקרים מפירות טריים

האתר- אתר האינטרנט

תקנון זה מהווה הסכם משפטי מחייב. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך (להלן: "המשתמש") באתר יקב אבן-רם  (להלן: "האתר") ועל כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר, לרבות רכישה באמצעות אפליקצייה ו/או רכישה טלפונית, ומהווים הסכם מחייב בינך לבין יקב אבן-רם (להלן: "מפעילת האתר"). קרא תקנון זה במלואו ובעיון. כותרות התקנון והסעיפים הנן לצרכי נוחות בלבד. למען הסר ספק, תקנון זה יחייב גם כל ספק כלפי מפעילת האתר, ובכל מקרה שהוא, לא ייראה כהסכם לטובת צד שלישי כלשהו

גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים או שירותים המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון. לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

באתר רשאי להשתמש בוגר, בן 18 ומעלה המחזיק באמצעי תשלום תקף. אין אפשרות לביצוע הזמנות ללא מסירת פרטי כרטיס אשראי

משלוח אישי- עד 3 ימי עסקים במרחב ירושלים. עד 7 ימי עסקים באזור המרכז.

משלוח דואר- בדואר רשום עד 7 ימי עסקים , בכפוף לאילוצי דואר ישראל.

ימי עסקים- הינן ימי החול הנהוגים במשק ראשון עד חמישי. לא כולל ערבי חג וחגים.

האתר משמש כאתר פרסומי לליקרים ,משלוח הודעות  ישירות באמצעות הדואר האלקטרוני,  וכן כחנות לרכישה ישירות דרך האתר.

לכל שאלה /הבהרה מידע ניתן לפנות ישירות לבעל  היקב 052-8835979, או באמצעות בכתובת הדואר האלקטרוני כפי שמופיעה באתר.

כל המבצע/ת הזמנה דרך האתר ואו רכישה , מצהיר/ה כי עם ביצוע הפעולה קרא/ה את תקנון זה וכי הוא/יא מסכימ/ה לכל תנאיו של תקנון זה. כמו כן לא יהיו כל טענות/דרישות/תביעות  כנגד  האתר, ואו היצרן, ואו מי ממנהליו ועובדיו בכל הקשור להוראות תקנון זה.

יצרן הליקרים ובעל האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתו הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.

כל המחירים הנקובים באתר נקובים בשקלים שלמים . המחירים כוללים מע"מ ואינם כוללים דמי משלוח.

תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות את  הנהלת האתר.

יקב אבן-רם אינו מתחייב להחזיק כל השנה מלאי של כל הטעמים  המופעים באתר.

יקב אבן-רם מתחייב לעשות ככל שביכולתו לוודא כי המידע המוצג באתר יהיה אמין ומדויק ביותר , עם זאת יובהר כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות והיקב לא יישר באחריות כל שהיא הנובעת מהן או הקשורה אליהן.

הנהלת יקב אבן-רם רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. יחד עם זאת, המחיר תקף ביחס להזמנה שבוצעה , הוא המחיר שהתפרסם בעת השלמת תהליך ההזמנה הכולל את מסירת פרטי כרטיס האשראי. אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה , הסכום יהיה לפי המחירים המעודכנים.

הנהלת האתר רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי להציע מעת לעת מבצעים , הטבות, הנחות, וכן להפסיק מבצעים, הנחות, הטבות אלה ולהחליפם או לשנותם בלא צורך במתן הודעה מוקדמת.

רכישת מוצרים תתבצע באמצעות מילוי טופס הזמנה המופיע באתר. מילוי כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע הזמנה.

יקב אבן-רם מתחייב שלא לעשות כל שימוש בפרטי המזמינים , הכל בהתאם למדניות הפרטיות של האתר ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש והרכישה.

על מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה ביעילות במהירות וללא תקלות על המזמינים להקפיד למסור את כל הפרטים הנדרשים באתר במדויק. אם בעת ביצוע ההזנה יימסרו פרטים שגויים , יקב אבן-רם לא יוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו ליעדם. במקרה שהמוצרים יחזרו ליקב אבן-רם בגלל פרטים מוטעים, יחויבו המזמינים בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול, על כן הכרח להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים.

לאחר ביצוע ההזמנה באתר, תבוצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי, ועם אישור ההזמנה על ידי חברות האשראי , תישלח הודעה למזמינים בדבר אישור העסקה.

יובהר כי פרטי ההזמנה כפי שהוזנו בטופס ההזמנה ורישום העסקה במחשבי יקב אבן-רם יהוו ראיה חלוטה וסופית לנכונות השלמת העסקה.

במקרה והעסקה לא תאושר על ידי חברת האשראי , יקבלו המזמינים הודעה מתאימה על כך והם ידרשו למסור אמצעי תשלום אחר.

אישור פעולת הרכישה מותנה בזה שהמוצר אכן קיים במלאי של היקב במועד האספקה המבוקש. עם זאת במידה ולא צוין כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד לביצוע ההזמנה, לא יהיה יקב אבן-רם מחויב במכירת המוצר, ולרוכשים לא תהיה טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק , בין נזק ישיר או נזק עקיף אשר נגרם לרוכשים ו/או לצד ג'. האמור הנו בכפוף שיקב אבן-רם השיב למזמינים כל סכום ששילמו, יקב אבן-רם יבטל את החיוב במידה ובוצע.

יש להדגיש ולהבהיר כי , מאחר והפירות עונתיים, ייתכנו מצבים בהם על אף שמוצר מסוים מוצג כקיים באתר, בפועל אינו קיים במלאי ולא ניתן לספק אותו- במצבים תשלח למזמינים  הודעה מתאימה באמצעות דואר  אלקטרוני או באמצעות הטלפון.

במקרה כזה יקב אבן-רם יוכל להציע למזמינים  מוצר חליפי שווה ערך למוצר שהוזמן. במידה שהמזמינים יקבלו את ההצעה , יעודכנו פרטי ההזמנה החדשה. היה והמזמינים אינם מעוניינים במוצר החלופי , עקב אבן-רם יבטל את העסקה ולמזמינים לא תהא טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם  ליקב אבן-רם על ידי המזמינים.

מוסכם כי רישומי האתר ומערכות מפעילת האתר מהווים רשומה מוסדית כהגדרתה בפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א-1971, ויהוו ראיה מוחלטת לנכונות האמור בהם. מפעילת האתר תהיה רשאית, אך לא מחויבת, לאכוף את הוראות השימוש באתר ולפעול בכל מקרה בו עלה חשש סביר להפרתם מצד משתמש או צד ג' כלשהו. במקרים של תוכן פוגעני, המפר זכויות של צדדים שלישיים או פסול מסיבה אחרת, מפעילת האתר תפעל על פי נוהל "הודעה והסרה" ותסיר את התכנים המפרים תוך זמן סביר ממועד קבלת הודעהאין להעתיק את תכני האתר. בין היתר, ומבלי לגרוע מהוראות כל דין, אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר אלא אם כן מפעילת האתר נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש

אין לפגוע בזכויות של צדדים שלישיים. חל איסור מוחלט להעתיק ו/או לפרסם תמונות ו/או סימנים מסחריים ו/או מפרטים ו/או סרטונים מהאתר ו/או באתר ללא אישור מראש ובכתב ממפעילת האתר או בעל הזכויות המתאים. מפעילת האתר רשאית להפעיל נוהל הודעה והסרה בכל מקרה של חשד להפרת זכויות של צדדים שלישיים, לרבות זכויות קניין רוחני, זכויות יוצרים, סימני מסחר וכל זכות אחרת, על פי שיקול דעתה הבלעדי. כל צד יהיה אחראי למעשיו ומחדליו לרבות בקשר לתכנים המפורסמים על ידו. מפעילת האתר לא תישא באחריות להפרות של צדדים שלישיים

חל איסור מוחלט על משתמשים לעשות שימוש בשפה ו/או בתוכן פוגעניים, בוטים, מגונים ו/או שיש בהם כדי להעליב ו/או להשמיץ ו/או שעלולים להוות באופן כלשהו לשון הרע ו/או הפרה של הוראת חוק כלשהו. משתמש אשר שהפר סעיף זה, ישפה את מפעילת האתר, מייד עם דרישתה הראשונה, לרבות בגין כל דרישה, טענה או פנייה אשר תופנה אליה מצד שלישי כלשהו.

מדיניות ביטול – ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981

יקב אבן-רם ליקרים
הכניסה לאתר של יקב עונה מותרת למי שמלאו לו 18 אביבים (ויותר)
נְגִישׁוּת
איפוס
הצהרה

מבוא

האינטרנט מהווה כיום את המאגר הגדול ביותר לחופש מידע עבור כלל המשתמשים ועבור משתמשים בעלי מוגבלויות בפרט. ככזה, אנו שמים דגש רב על הנגשת האתר לכל אדם לרבות לבעלי מוגבלויות. הכל במטרה לאפשר חווית גלישה טובה, מועילה ומהנה יותר. בתוך כך, אנו שואפים להבטיח כי השירותים הדיגיטליים יהיו נגישים לאנשים עם מוגבלויות ועל כן הושקעו משאבים רבים במטרה להקל על השימוש באתר עבור כלל האוכלוסייה, זאת מתוך אמונה כי לכל אדם מגיעה הזכות לחיות בשוויון, כבוד, נוחות ועצמאות.

 

כיצד עובדת ההנגשה באתר?

באתר מוצב תפריט הנגשה. לחיצה על התפריט מאפשרת פתיחת כפתורי ההנגשה. לאחר בחירת נושא בתפריט יש להמתין לטעינת הדף.

 

מה בתפריט?

- מתן אפשרות לניווט ע״י מקלדת

- הגדלת פונט האתר ל־5 גדלים שונים

- עצירת אלמנטים נעים וחסימת הבהובים

- שינוי ניגודיות צבעים על בסיס רקע כהה

- שינוי ניגודיות צבעים על בסיס רקע בהיר

- התאמת אתר לעיוורי צבעים

- שינוי הפונט לקריא יותר

- הגדלת הסמן ושינוי צבעו לשחור או לבן

- הגדלת התצוגה לכ־200%

- הדגשת קישורים באתר

- הדגשת כותרות באתר

- הצגת תיאור אלטרנטיבי לתמונות

- הצהרת נגישות

- שליחת משוב נגישות

 

הבהרה

חרף מאמצנו לאפשר גלישה באתר נגיש עבור כל דפי האתר, יתכן ויתגלו דפים באתר שטרם הונגשו, או שטרם נמצא הפתרון הטכנולוגי המתאים. אנו ממשיכים במאמצים לשפר את נגישות האתר, ככל האפשר, וזאת מתוך אמונה ומחויבות מוסרית לאפשר שימוש באתר לכלל האוכלוסייה, לרבות אנשים עם מוגבלויות.

סמן גדול (שחור)
סמן גדול (לבן)
חלונית הגדלה
הגדלת גופן
הקטנת גופן
גופן קריא
מונוכרום
ניגודיות כהה
ניגודיות בהירה
הדגשת קישורים
הדגשת כותרות
תיאור תמונות
ניווט במקלדת
ביטול הבהובים
Powered by Emilia Digital